Wednesday, March 31, 2010

यदि यस्तो हुने भए ।

चित्र आफै प्रष्ट रुपमा प्रश्न गर्न सक्षम देखिन्छ ।