Thursday, December 4, 2008

फ्रेण्ड कनेक्ट

गुगलले शुरु गरेको फ्रेण्डकनेक्ट प्रोजेक्टले धेरै सम्भावन वोकेर आएको छ। अहिले लाई केही भन्नु भन्दा पनि यसको प्रयोग नै गरै कि भन्ने लागेको छ।

तपाँई पनि सहभागी हुन सक्नु हुन्छ।
http://enepalmedia.com/

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।