Saturday, November 28, 2009

ह्याकरको नियन्त्रणमा पुगेका प्रमुख १० नेपाली वेव साईट
  1. Hacked by KHG & PimiNet - Bhaktapur Industrial District - Bhaktapur
  2. Occupational Safety and Health Project 
  3. The Official Website Of District Development Commette, Kailali 
  4. Community Owned Primary Education Programme 
  5. Chartered College of Management and Accounts Pvt. Ltd 
  6. Professional Educators Limited (Pro-Ed. Ltd.) 
  7. Web Developer Nepal 
  8. Web Designing :: Flash Animation :: Web Development :: Creative mind creative design !! -- www.rajeev.com.np - 
  9. Balaju Industrial District - BID - Balaju 
  10. Nepal Share Markets & Finance Ltd
यो लिष्ट 10:18 AM 11/28/2009 मा तयार गरिएको हो । तपाईले यो पोष्ट हेर्दा सम्म साईट रिकभर भई सकेको पनि हुन सक्छ ।

No comments:

Post a Comment

तपाँईको सल्लाह सुझाव सदैव स्वागत गरीने छ।