नेपालीमा लेख्नुहोस

रोमन बाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नुहोस । उदारणको लागी "के छ " लेख्न "ke cha" लेख्नुहोस , आफै "के छ" हुन्छ ।